Sistem Pemantauan Hutan Versi 2 (FMRS Plus)

Sistem Pemantauan Hutan Menggunakan Remote Sensing (FMRS Plus) telah dibangunkan hasil kerjasama antara MYSA dan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) untuk kegunaan Jabatan-Jabatan Perhutanan Negeri, Daerah dan Unit Penguatkuasaan Hutan. Projek ini adalah kesinambungan daripada projek terdahulu dengan penambahbaikan dilaksanakan terhadap sistem supaya pemantauan yang lebih efektif dan pantas dapat dilaksanakan dalam mengawalselia kawasan hutan.

FMRS
FMRS